Objednávky telefonicky Po-So +421 907 321 539

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste mojim klientom, odberateľom noviniek, kupujúcim alebo ste návštevníkom môjho webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

I. SPRÁVCA osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe wwww.ammi.sk  je Bc.Miroslava Murgašová, Spojová 3849/5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 41 674 634, DIČ: 1071887916, zapísaná v Živnostenskom registri č. 620-23520 (Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica), e-mailová adresa: mirka.murgasova@gmail.com

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tejto e-mail adrese: mirka.murgasova@gmail.com

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

a) Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, tel. číslo, v prípade nákupu aj adresa bydliska, a v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, telefónne číslo, ktoré  bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy, teda na poskytnutie poradenských a konzultačných služieb s vami.

b) Vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste mojim klientom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem na to, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

c) Spracovanie a použitie fotografickej dokumentácie a referencie

Len na základe vášho súhlasu môžem využiť vaše fotografie, videá, referencie, spätné väzby a pod. na mojich stránkach, záznamy zo živých aktivít, seminárov, workshopov a pod., a to dovtedy, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovávania, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

V. COOKIES

Pri návšteve a prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Informácie zhromažďované pomocou cookies mi neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa mi ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Službu Facebook Pixel, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

VI. ZABEZPEČENIE a OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a  udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, teda:

 • Zabezpečeným prístupom do počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozposielanie (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládam sama a nepotrebujem k nim tretie strany.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Ďalej to môžu byť poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia tlačových a poštovných služieb, partneri spolupracujúci so mnou v špeciálnych akciách pre klientov.

Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií, alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovník).

Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s mojou firmou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania, ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 VIII. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mail adresy: mirka.murgasova@gmail.com

 • Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a doložím vám v lehote do 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení lebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam údaje nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovávania.

 • Právo na prenesiteľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Na tento úkon potrebujem aspoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému, ako aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem aspoň 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania Newsletterov a obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby vám zasielam, ak ste môj klient na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ klientom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

IX. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 02.01.2020.

Ďakujem za vašu dôveru.

V Banská Bystrica : 02.01.2020

Zatvoriť